Działalność

Działalność

Początków Muzeum WNoZ należy upatrywać w zbierackiej pasji prywatnych kolekcjonerów – pracowników wydziału, głównie geologów. Formalnie Muzeum WNoZ (początkowa nazwa Muzeum Ziemi) powstało Zarządzeniem Rektora nr 37/94 z dnia 28 października 1994 roku (patrz HISTORIA MUZEUM)

Obecnie działalność muzeum zasadza się na kilku priorytetach :

 • gromadzenie zbiorów geologicznych: minerałów, skamieniałości, skał, meteorytów,
 • udostępnianie zbiorów - działalność wystawiennicza, udostępnianie zbiorów do badań naukowych
 • działalność oświatowa
 • działalność naukowa (publikacje, coroczne obozy naukowe)
 • popularyzacja nauk przyrodniczych oraz stała współpraca z mediami

ZBIORY MUZEALNE

Zbiory Muzeum WNoZ to około 4000 okazów, z czego ¾ jest udostępnionych zwiedzającym: - minerały 1361 szt., skały 519 szt., skamieniałości 996 szt., meteoryty 89 szt., geoarcheologiczne 52szt., inne (np.repliki) 61 szt.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Obecny kształt muzeum to 13 wystaw stałych usytuowanych na parterze wydziału:

  1. Cykl KRAJOBRAZY NASZEGO REGIONU SPRZED 200 MILIONÓW LAT TEMU – to odtworzenie paleośrodowisk od dewonu po schyłek triasu:
   • Dewon - złoty wiek fauny i flory
   • Geneza Paliw Kopalnych
   • Notozaury – Mikołów, Żyglin, Sosnowiec
   • W świecie Śląskich pradinozaurów - Krasiejów
   • W krainie Smoka – Zawiercie
  1. MINERAŁY – KLEJNOTY ZIEMI – to ekspozycja najpiękniejszych dużych okazów minerałów, znajdujących się w zbiorach Muzeum WNoZ.
  1. EWOLUCJA PIÓRA – to spojrzenie na opierzone dinozaury, ich rodowód aż do współczesnych ptaków w świetle najnowszych poglądów na ewolucję piór.
  1. POMIĘDZY EWĄ A NAMI... – spojrzenie poprzez rekonstrukcje kilku gatunków hominidów na ewolucję człowieka.
  1. POCHODZENIE SKAŁ MAGMOWYCH – opowieść o dynamizmie skorupy ziemskiej
  1. KOLEKCJA MINERAŁÓW– to zbiór około 1500 okazów z całego świata, wyeksponowanych w grupach tematycznych:
   • kolekcja systematyczna wg klasyfikacji międzynarodowej Dana,
   • kolekcja kryształów
   • kolekcja związków organicznych
   • szafa do obserwowania zjawiska luminestencji
  1. KOLEKCJA SKAŁ – to zbiór ponad 500 okazów z kraju i zagranicy, wyeksponowanych wg genezy w 9 gablotach,
  1. KOLEKCJA SKAMIENIAŁOŚCI – to około 1000 okazów skamieniałości roślinnych, zwierzęcych i śladowych, wyeksponowanych wg wieku w 10 gablotach. Każda gablota odpowiada konkretnemu okresowi geologicznemu, zaopatrzona jest w mapkę paleogeograficzną, tabelkę stratygraficzną i opis najważniejszych wydarzeń danego okresu
  1. KOLEKCJA METEORYTÓW ponad 80 okazów tym:
   • meteoryty żelazne
   • meteoryty kamienne
   • meteoryty żelazno - kamienne
   • tektyty

Ponad to muzeum organizuje wystawy czasowe w formie:

 • prywatnych kolekcji geologicznych
 • wystaw fotograficznych pracowników wydziału lub innych ośrodków.

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

Działalność wystawiennicza stanowi podłoże dla działalności oświatowej. Muzeum WNoZ prowadzi szeroko zakrojony program edukacyjny dla uczniów wszystkich szczebli szkolnictwa województwa śląskiego. Lekcje muzealne prowadzone są w postaci:

 • WARSZTATÓW – co środę odbywają się zajęcia praktyczne dla maksymalnie 80 uczniów w czterech grupach do wyboru: rozpoznawanie skał, rodzaje skamieniałości, zajęcia laboratoryjne z chemii, meteorologia satelitarna, rozpoznawanie minerałów, konstruowanie map i przekroi geologicznych.
 • WYKŁADÓW – co czwartek na auli odbywają się dwa wykłady z zakresu nauk geologicznych, geograficznych, ewolucji życia, ekologii oraz relacji z podróży naukowych pracowników wydziału.
 • ZWIEDZANIA MUZEUM z prelekcją – dla grup zorganizowanych. Możliwe jest również indywidualne zwiedzanie, które nie podlega opłatom.
 • GEOLOGII W TERENIE – wyjazd grupowy 1 lub 2 dniowy do odsłonięć geologicznych, gdzie uczniowie uczą sie orientacji w terenie, pracują z mapą, kompasem, odczytują profil geologiczny odsłonięcia oraz poszukują minerałów i skamieniałości.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • obóz poszukiwawczy organizowany dla studentów w Zawierciu-Marciszowie na stanowisku paleontologicznym późnego triasu – efektem są zgromadzone szczątki roślin oraz kości dicynodontów, wczesnych dinozaurów padlinożernych i drapieżnych, bogate skupiska małży, a także okazy skamieniałości śladowych min. tropów.
 • artykuł w wysoko punktowanym czasopiśmie Palaios (z listy filadelfijskiej) BITE MARKS ON AN UPPER TRIASSIC DICYNODONTID TIBIA FROM ZAWIERCIE, KRAKÓW-CZĘSTOCHOWA UPLAND, SOUTHERN POLAND
 • Wypożyczanie okazów do badań pracownikom WNoZ
 • Udział Muzeum w 3 konferencjach naukowych

DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA

 • Stała obecność w mediach
 • Strona internetowa stale aktualizowana
 • Film o Muzeum na stronie internetowej
 • Reprezentowanie UŚ i WNoZ na Festiwalach Nauki, piknikach
 • Stała współpraca z ok. 60-ma szkołami wszystkich szczebli
 • Stała współpraca z muzeami – wypożyczanie okazów na wystawy
 • Stała współpraca z towarzystwami
 • Muzeum otwarte jest podczas konferencji krajowych, międzynarodowych, imprez również innych wydziałów i instytucji.

Film

Film opisujący WNoZ: